fbpx

בדיקת הר הביטוח + המסלקה הפנסיונית

בדיקה מהירה ומקצועית לאיתור ביטוחים כפולים, ביטוחים יקרים וביטוחים מוסתרים

בדיקה עצמאית בהר הביטוח מול בדיקה של מומחה

סעיפים
מומחי הר הביטוח
בדיקה עצמאית בהר הביטוח
טיפול בכפל ביטוחי
מידע על סכומי פיצוי / כיסוי
מידע על ביטוחים מוסתרים
כיסויים פנסיוניים, גמל והשתלמות
מידע על החרגות
תוספות מקצועיות ורפואיות
תנאי פוליסה והנחות