fbpx

בדיקה מקצועית באתר הר הביטוח​

במדגם שנערך לאלפי ישראלים באתר "הר הביטוח" של משרד האוצר, נראה כי למעלה מ-80% מהציבור משלמים על ביטוחים כפולים ומיותרים
בדיקה מהירה ללא עלות

בדיקה עצמאית בהר הביטוח מול דוח מומחים

סעיפים
דוח מומחים
בדיקה עצמאית
טיפול בכפל ביטוחי
מידע על סכומי פיצוי / כיסוי
מידע על ביטוחים מוסתרים
כיסויים פנסיוניים, גמל והשתלמות
מידע על החרגות
תוספות מקצועיות ורפואיות
תנאי פוליסה והנחות

אתר זה הינו אתר של גוף פרטי ולא הר הביטוח הממשלתי